diumenge, 27 de gener de 2013

Resultats prova 1 Trofeu Comodor Solitaris A-2 2013

Podeu consultar tota la informacio en el TOA del Trofeu, clica: TOA


dissabte, 12 de gener de 2013

Trofeu Comodor Solitaris A-2

Atesa la demanda de molts del navegants de Premià hem creat el TROFEU COMODOR per a SOLITARIS i A-2.
Seran un total de 8 regates, repartides durant tot l'any 2013.
Trofeu Comodor Solitaris i A Dos 2013
Club Nàutic Premià
En compliment del que disposa la Regla 2 del RRV el Club Nàutic Premià es complau en anunciar la celebració del Trofeu Comodor per a Solitaris i A-Dos, i per això us fem arribar les següents:

INSTRUCCIONS DE REGATA
1. ESCENARI
1.1. El Club Nàutic Premià organitza el Trofeu Comodor per a solitaris i A-2 per la classe CREUER.
2. REGLES
2.1 S’aplicaran els següents Reglaments:
– Les regles de regata tal i com es defineixen en el Reglament de Regates a Vela de la
ISAF vigent
– Reglament de Medició RI vigent
– Reglament tècnic de la RFEV i els seus annexes vigents
– L’anunci de regata i les instruccions de regata.

3. INSCRIPCIONS
3.1. Poden participar els iots inscrits i enregistrats. Una vegada omplert el formulari d’inscripció Les inscripcions s’hauran de fer en el formulari adjunt i enviar per mail: inscripcions@nauticpremià.cat
Drets d'inscripció per a tot el trofeu (8 proves): 40 € per les embarcacions del Club Nàutic Premià. 50 € per a la resta d’embarcacions, independentment del nombre de regates en que hi participin
Forma de pagament de la inscripció: mitjançant transferència bancària al següent compte:

La Caixa 2100 0317 66 02 00132764, indicant el nom del vaixell i trofeu solitaris. Per els Socis del Club Nàutic Premià es podrà carregar amb el rebut mensual.


4. MODIFICACIONS DE LES INSTRUCCIONS DE REGATA I AVISOS ALS PARTICIPANTS
4.1. Qualsevol modificació de les presents Instruccions, tant Generals com Particulars, ho comunicarà el Comitè per el Canal assignat per Capitania Marítima abans o amb el Senyal d'Atenció
5. BANDERES DE CLASSE
5.1 A efectes del senyal d’atenció en el procediment de sortida, es faran servir les següents banderes:
Bandera “C” del CIS
6. PROGRAMA DE LES PROVES
6.1. Les proves estan programades segons el calendari de regates del Club Nàutic Premià.
26-1. 2-3, 27-4. 25-5, 15-6, 14-9, 12-10 i 30-11
Data
Hora
Acte
Dissabte
10:15
Reunió de Patrons
Dissabte
11:30
Senyal d’Atenció
En cas de venir navegant des de un altre port, comunicar al Comitè de Regates la intenció de participar en la mateixa. Ha d’haver-se inscrit prèviament.
6.2 Si no es pot celebrar la prova el dia previst, quedarà definitivament anul·lada.
7. RECORREGUTS
7.1 Els recorreguts es detallen al annex
7.2 Depenent de les condicions de vent i mar , el comitè triarà el recorregut a fer.
8. BALISES
Cilíndriques de color taronja
9. SORTIDA
Entre el vaixell de Comitè I balisa de color taronja

10. CRIDES
10.1. Les crides es faran d’acord amb l'establert a la regla 29.1 i 29.2 del RRV.
11. ARRIBADA
Entre vaixell de Comitè i balisa taronja, tanmateix podrà ser entre far verd del port de Premià i balisa Taronja. El Comitè te la opció de escollir la arribada, que serà anunciada al inici de la prova.
12. TEMPS LÍMIT
12.1 El temps límit per a cada prova i per a cada iot participant serà calculat d’acord amb les Normes RI. Temps límit = SPM_L x 1,8 x distància teòrica en milles.
En cas de recorregut escurçat es mantindrà el mateix temps límit per a la distància inicialment establerta.
13. ANUL·LACIÓ I NOVA SORTIDA
13.1. S’aplicarà la regla 32 del RRV.
14. RECORREGUTS ESCURÇATS
14.1. Es podran escurçar d’acord amb la Regla 32 del RRV.
15. PROTESTES
15.1. La bandera de protesta serà la bandera "B" del CIS o bé una bandera vermella rectangular.
Immediatament després de finalitzar la prova, un iot que tingui la intenció de protestar està obligat a avisar, de viva veu o per ràdio, al Comitè de Regata en posició de línia d'arribada, de la seva protesta i contra qui o quins altres iots protesta i rebre l’oportú REBUT per part del Comitè.
15.2. Un iot que no finalitzi i que tingui la intenció de protestar haurà d’informar a l’oficina de Regata immediatament després de l’arribada a terra.
15.3. Les protestes, reparacions, peticions i informes es presentaran per escrit, lliures de drets; a la secretaria, desprès de la celebració de la prova.
15.4. Terminis que s’estableixen per a la presentació de protestes:
La vista de protestes tindrà lloc el mateix dissabte a la seu social del Club Nàutic Premià. Els protestants i protestats hauran d’assistir-hi, sense necessitat de convocatòria prèvia.
Totes les resolucions d’aquest Comitè de Protestes, en aquesta primera instància, podran ser apel·lades davant la FCV.
15.5 Com a modificació de la Regla 66 del RRV les sol·licituds de Reobertura d’una audiència que es realitzin durant la Regata es presentaran no més tard de 30 minuts després de la notificació de la resolució a les parts implicades en la protesta.
15.6 Si un iot reconeix haver infringit una Regla de la Part 2 del RRV, pot autopenalitzar-se fent UN gir de 360º (modificació Regla 44.2 del RRV). S’ha d’avisar tant al iot perjudicat, si és el cas, com al Comitè de Regata.
16. SISTEMA DE PUNTUACIÓ I CLASSIFICACIONS
Els Grups de Classificació seran establerts pel COMITÈ , una vegada finalitzat el termini d’inscripcions i a la vista dels iots inscrits i que formen un grup mínim de 5 inscrits.
16.1. S’estableixen els següents grups de classificació (sense mínim per Grup):
Grup General, amb tots els participants d’acord amb el seu TCF.
Classe 1 : Solitari
Classe 2 : A dos
16.2. En cas d’ haver més de 10 embarcacions a cada classe, es dividirà la classe en dos grup en funció dels ràtings:
Grup 1 Estarà format per embarcacions de TCF major a 0,985
Grup 2 Estarà format per embarcacions de TCF igual o menor a 0,985
16.3. La classificació en cada prova es farà en temps compensat, per grups i classes establerts. S’aplicarà el sistema de puntuació Baixa segons Apèndix A4.1 del RRV. Serà guanyador, en cada classe, el iot amb la puntuació més baixa.
En la mesura possible s’aplicarà el vent mitja de la prova.
16.4. Per tal de desfer els possibles empats a punts s’aplicarà la Regla A7 o A8 del RRV segons correspongui.
16.5 En cas de haver-hi suficients inscrits hi haurà un Grup Promoció per Solitari i per A-2 (animeu-vos a participar).
16.6. Hi haurà un descarte per cada 3 proves realitzades.

17. INSPECCIÓ DELS IOTS PARTICIPANTS
Els Clubs, podran establir inspeccions periòdiques, en qualsevol prova a qualsevol iot participant, pel que s’aconsella als patrons tinguin el seu iot sempre en les condicions establertes al seu certificat.
18. REGLES DE SEGURETAT I HABITABILITAT
18.1. Es podrà demanar als participants que signin una declaració a l’Oficina de Regata, conforme acompleixen amb les normes i equips de seguretat a bord exigit per aquesta Regata.
19. RETIRATS
19.1. Tot iot que abandoni una prova està obligat a notificar-ho pel canal oficial de ràdio al Comitè de Regata el més aviat possible, sota pena de desqualificació per la prova en qüestió, i fins i tot, per tot el Trofeu.
20. NÚMEROS DE VELA
20.1. Els iots portaran únicament el número de vela que figuri en el seu Certificat de Mesurament, excepte prèvia autorització per escrit del Comitè de Regata i els iots sense número de vela hauran d’identificar-se davant el Comitè de Regata tant a la sortida com a l’arribada, sota la penalitat d’ésser considerats com a no participants.
21. COMUNICACIONS PER RÀDIO
21.1 Tot vaixell en regata estarà a l’escolta pel canal 72 fins que el Comitè comuniqui el canal assignat per Capitania Marítima abans del senyal d’atenció.
22. ACTES SOCIALS I PREMIS
Nomes hi haurà programat l’Acta d’entrega de trofeus que es realitzarà el 30 de novembre. En el seu moment s’indicarà el cost del tiquet del Sopar
23. RESPONSABILITATS
23.1 Tots els iots participants ho fan sota el seu propi risc i responsabilitat.
23.2 El Comitè Organitzador o qualsevol persona, rebutja qualsevol responsabilitat per pèrdues, danys o lesions, tant en terra com al mar, com a conseqüència de la participació en les proves previstes en aquesta Regata.
23.3 Serà exclusiva responsabilitat del patró de cada iot decidir si pren la sortida o no o si continua en la prova.


Premia de Mar 3 de gener 2013.
Versio 8 gener

Calendari de Regates 2013 Creuer

Ja tenim el 2013 aqui.
Dimenge 13 de Gener iniciem la temporada de Regates del Club Nàutic Premià.
Us ajunto el calenfari de Regates que podreu consultar també a la pàgina WEB del Club www.nauticpremia.net